بانکداری و تامین مالی بین المللی

موضوعات :
بانکداری
تاریخ انتشار: 1379
قیمت : 50,000 7,500 ریال
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
سرآغاز
فهرست
مقدمه مؤلف

فصل اول – سیستم پولی بین المللی
قبل از جنگ جهانی اول
بعد از جنگ جهانی اول
قبل از جنگ جهانی دوم ( دوران پایه ارز – طلا )
کفایت ذخایر پولی بین المللی قبل از بحران 1971
تعدیلات درنظام پایه ارز طلا
معاملات سوآپ رمی اسعار
حق برداشت مخصوص
بحران نظم پولی بین المللی
توفق اسمیت سونین
نرخ شناور اسعار 1979-1973
قرارداد جامائیکا
سیستم پولی اروپا
علل سقوط سیستم برتون وودز
وضعیت پولی در درهه 90-80
آشوب پولی د ردهه90
سیستم فعلی نرخ ارز
توسعه سیستم اسعار درسالهای 85-80
وضعیت اسعار از 1985 تاکنون
نرخ ارز در ایران
خلاصه فصل اول
سئوالات فصل اول

فصل دوم : دلار، پول ، اوراق قرضه اروپایی
یورو دلار
دلایل پیدایش یورو دلار
ورود آمریکایی ها به بازار یورو دلار
بازار امروزه یروپول
وام گیرندگان و وام دهندگان در بازار
پول اروپایی
ماهیت دلار اروپایی
ویژگیهای بازار پول اروپایی
اوراق قرضه اروپایی یا یورو باند
سرمایه گذاران در اوراق قرضه اروپایی
پذیره نویسی یا تعهد خرید در اوراق قرضه
فرآیند صدور
ارز اوراق قرضه اروپایی
اوراق قرضه خارجی
خلاصه فصل دوم
سئوالات فصل دوم
پیوست فصل دوم

فصل سوم : بانکداری بین المللی و توسعه آن
دلایل گسترش فعالیتهای بین المللی بانکها
مشکلات تجارت بین المللی
نحوه ارائه فعالیت بانکداری بین المللی
- بانکداری بین المللی با بازوان گسترده
- بانکداری ماورای بحار
- بانکداری درکشور میزبان
ساختار حضور بانکها در سطح بین المللی
- بانک کارگزار
- دفتر نمایندگی
- نمایندگی
- بانک وابسته با کنترل کامل
-بانک وابسته با کنترل محدود
-شعبه بانک
-شعبه پوششی
-شعبه مختص فعالیت برون مرزی
خلاصه فصل سوم
سئوالات فصل سوم

فصل چهارم : ارزیابی ریسک کشورها
مقدمه
تعاریف
- انواع ریسک
- سایراصطلاحات
مفاهیم
اهداف ارزیابی ریسک کشور
انواع سیستمهای ارزیابی
عوامل مؤثر در ارزشیابی ریسک کشور
- عوامل اقتصادی
- نسبت خدمات بدهی
- نسبت مانده کل بدهی
- تحلیل سررسید بدهی
- تحلیل نوع بدهی
- شاخصهای نقدینگی
- ارقام تراز پرداختها
- ساختار تراز پرداختها
- سایر شاخصهای اقتصادی
عوامل سیاسی
-عوامل ذاتی داخلی
-عوامل منتج از عوامل ذاتی
عوامل خارجی
عوامل کاربردی مؤثر در ارزیابی
ریسک سیاسی در بانکها
منابع اطلاعاتی
راههای دور کردن ریسک
ابزار نظارت ریسک
علائم اعلان خطر نسبت به ریسک یک کشور
خلاصه فصل چهارم
پیوست فصل چهارم
سئوالات فصل چهارم

فصل پنجم : ارزشیابی عملیای ریسک کشور
مقدمه
روش گزارشات کیفی
روشهای رتبه بندی
روش ریاضی – آماری
روش دو جانبه
طبقه بندی ریسک کشورها
الف- روش چک لیست
عوامل اقتصادی
-تولید ناخالص داخلی سرانه
-میزان رشد واقعی GDP
-درصدسرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی
-درصد کسری یا مازاد بودجه دولت
- تراز حسابجاری به صورت درصدی از مخارج ارزی جاری
- توسعه نرخ ارز
- درصد ذخایر ارزی نسبت به مخارج ارزی
-درصد کل بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
- درصد بهره و سود پرداختی ...
- تجدید ساختار بدهی ها
- عوامل سیاسی
ب- روشهای ریاضی آماری
ج- تحلیل مارجین
روشهای و مشکلات ارزیابی ریسک سیاسی
روش کیفی
روش ریاضی
روش ترکیبی
ترکیب ریسک سیاسی و اقتصادی
معیارهای رتبه بندی در بخش بین المللی بانکها
مقایسه رتبه بندی مؤسسات مختلف ارزیابی کننده
خلاصه فصل پنجم
سئوالات فصل پنجم
پیوست فصل پنجم

فصل ششم: تسهیلات سندیکایی
مقدمه
بازاریابی وامهای سندیکایی
بازار تسهیلات سندیکایی
منابع تسهیلات سندیکایی
مفاهیم و طرفها در اعتبارات سندیکایی
رهبر سندیکا
اطلاعات تفاهم نامه
گرداننده
مستند سازی
امضاء
تبلیغات
عامل
بانکهای مرجع
کارمزدها و مزایا
-کارمزدها
-مزایا
افزایش بازده
هزینه وام گیرنده
قابلیت انتقال داراییها
ظهور ابزار پیشرفته
خلاصه فصل ششم
سئوالات فصل ششم

فصل هفتم :تآمین مالی پروژه ها
مقدمه
سابقه تاریخی
کاربردهای معاصر
دلایل استقراض بر اساس شرایط پروژه پذیرش ریسک و پرداخت وجوه تحلیل ریسک
1-ریسک تکمیل و هزینه های اضافی
2-ریسک ذخایر یا داده های مورد نیاز
3-ریسک تولید و عملیات
4- ریسک بازاریابی و فروش
5- ریسک قانونی
6- سایر ریسکها و بیمه
تآمین مالی جریان وجوه
مدل جریان وجوه
تحلیلهای حساسیت
شرایط بازپرداخت
مستند سازی
انواع حمایت قبل از تکمیل
تست تکمیل
سایر حمایتهای خارجی از پروژه تآمین
خلاصه فصل هفتم
سئوالات فصل هفتم
فهرست منابع و مآخذ
فایل های مرتبط
امتیاز دهی