موضوعات: ریاضی و آمار
تعداد عنوان ها: 5
احتمالات و تحلیل آماری
دکتر فریدون اهرابی؛ آقای محسن تقوی‌طلب
100,000 50,000
پژوهش عملیاتی (۱)
دکتر فریدون اهرابی
120,000
برنامه‌ریزی خطی
راجر.اچ. هرمنسون ؛ دکتر زهرا افشاری
6,500
ریاضیات برای اقتصاد (نظریه و مسائل)
ادوارد.تی. داولینگ ؛ آقای محسن تقوی طلب؛ آقای حسین مهدی زاده اشرفی
40,000 6,000
ریاضیات پایه (ریاضیات پیش دانشگاهی)
پ.پ. گوپتا، ج.س. مالک ؛ آقای اسدالله منجمی؛ آقای رمضان نوروزی؛ آقای محسن تقوی طلب
6,000