موضوعات: حسابداری
تعداد عنوان ها: 4
بودجه‌بندی در شرکت‌ها
محمد نصیرپور؛ آلن بنکز و جان گلیبرتی
120,000
اصول حسابداری (جلد اول)
آقای محمد نصیرپور؛ دکتر احمد مدرس
150,000
اصول حسابداری (جلد دوم)
آقای محمد نصیرپور
180,000