نویسنده: خانم آتوسا نگاهی شیرازی
تعداد عنوان ها: 1
اصول مطالعه امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری
دکتر مرتضی نادری؛ خانم آتوسا نگاهی شیرازی؛ آقای رضا رفیعا